Algemene voorwaarden

Merknaam KanGoe, eenmanszaak Karolien Marck, Korte Plek 18, 2440 Geel – BE0807 202 128

Merknaam Happy Assist, eenmanszaak Karolien Marck, Korte Plek 18, 2440 Geel – BE0807 202 128

1. Activiteiten

De dienstverlener verleent als KanGoe o.a. volgende diensten: 

-het creëren van een grotere zichtbaarheid, meer naamsbekendheid, zowel online als live, van coaches en therapeuten in hun activiteiten; 

-het organiseren van webinars, events, begeleidingstrajecten, en activiteiten samen met coaches en therapeuten; 

-het delen van kennis rond bepaalde onderwerpen waaronder en niet beperkend tot, overprikkeling, burn-out, …..; 

-het aanbieden via een platform van de dienstverlening; 

-het beschikbaar stellen van een database van experten;

-het organiseren van online en live trajecten voor volwassenen in het kader van overprikkeling;

-het uitvoeren van intakegesprekken door de dienstverlener als ervaringsdeskundige en het organiseren van tussentijdse gesprekken met een expert;

-het opvolgen en ondersteunen van blogs. 

De dienstverlener verleent als Happy Assist o.a. volgende diensten: 

-het ondersteunen van opdrachtgevers in hun salesprocessen: o.a. het prospecteren, het leggen van klantencontacten, het optimaliseren van het administratieproces in sales; 

-het ondersteunen en het uitvoeren van het marketingbeleid  bij opdrachtgevers; 

-het opzetten en uitvoeren van interne en externe communicatie binnen de onderneming van de opdrachtgever; 

-het organiseren en het coördineren van events in de meest ruime zin van het woord en workshops.

De dienstverlening gebeurt ofwel op het kantoor van de expert ofwel bij de dienstverlener zelf of op een door de dienstverlener aangeduide locatie of online. De dienstverlener gebruikt eigen materiaal en indien het nodig, vereist is voor de goede uitvoering van de opdracht ook het materiaal van de expert. In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

-de dienstverlener: KanGoe of Happy Assist

-de opdrachtgever: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener

-partijen: de dienstverlener en de opdrachtgever

2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen,  en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen KanGoe/ Happy Assist, ook genoemd dienstverlener, gevestigd te Korte Plek 18, 2440 Geel en verder te noemen “KanGoe” of “ Happy Assist’. 

In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via de dienstverlener goederen bestelt en/of koopt. 

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Door het ondertekenen “voor akkoord” van de bijlage aan de algemene voorwaarden of door bevestiging via e-mail van de tarieven, gemaakte afspraken, bevestigt de opdrachtgever kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de opdrachtgever impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 

Door een beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst, product van de webshop van de dienstverlener ontvangt de klant en/of de gebruiker onderhavige voorwaarden waarvan hij voorafgaandelijk kennis van heeft ge-nomen. Ze zijn hem op deze manier tegenstelbaar en van toepassing.

3.Prijzen 

-dienstverlener in hoedanigheid van KanGoe:

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief 21% btw, behoudens de tarieven voor de particulieren. Eventuele bijzondere extra kosten met betrekking tot de dienstverlening zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de opdrachtgever en worden mee vermeld op de opdrachtbevestiging. 

Verplaatsingsonkosten worden apart op de offerte, bestelbon, of enig ander document, vermeld.

-dienstverlener in hoedanigheid van Happy Assist:

De dienstverlener werkt op basis van een uurtarief dan wel dagtarief of projectprijs afhankelijk van de opdracht. In de meeste gevallen zal er worden gewerkt met een vaste prijs die uiteraard afhangt van het aanbod. 

Verplaatsingsonkosten zijn niet inbegrepen in het tarief behoudens anders bepaald in de aanbieding, offerte, overeenkomst. 

Kosten niet inbegrepen in het tarief zullen op voorhand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever alvorens ze worden gefactureerd.

4.Totstandkoming overeenkomst

Alle mondelinge en schriftelijke offertes van KanGoe en Happy Assist zijn vrijblijvend. Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

De aanvaarding van de offerte door schriftelijk akkoord van zowel de opdrachtgever als de dienstverlener binnen de geldigheidstermijn of door bevestiging via e-mail van de tarieven, gemaakte afspraken, brengt de overeenkomst tot stand. De verbintenissen van KanGoe of Happy Assist ingevolge de overeenkomst zullen door KanGoe of Happy Assist uitgevoerd worden van zodra alle noodzakelijke gegevens/materialen door de opdrachtgever worden overgemaakt.

KanGoe of Happy Assist kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van KanGoe of Happy Assist aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.

5.Uitvoering van de overeenkomst

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

De overeenkomst van de dienstverlener wordt behoudens andersluidende bepalingen afgesloten voor bepaalde duur, met een opzegtermijn die verschilt naargelang de opdracht. Deze opzeg gaat in de week na de week waarin de opzeg is gebeurd. De opzeg dient via e-mail te gebeuren. Het betreft altijd een betaalde opzeg. 

In geval er een overeenkomst van onbepaalde duur wordt overeengekomen, bedraagt de opzegtermijn drie maanden.

Lidmaatschappen

Basic lidmaatschap: 1 maand opzegtermijn voor het verlopen van de facturatiedatum waarop lidmaatschap is gefactureerd. Zonder opzeg, geldt een automatische verlenging voor het komend jaar, lees facturatiedatum + 12 maanden.

Pro lidmaatschap: 1 maand opzegtermijn voor het verlopen van de facturatiedatum waarop lidmaatschap is gefactureerd. Zonder opzeg, geldt een automatische verlenging voor het komend jaar, lees facturatiedatum + 12 maanden.

VIP lidmaatschap 2 jaar: 6 maanden opzegtermijn voor het verlopen van de facturatiedatum waarop lidmaatschap is gefactureerd. Zonder opzeg, geldt een automatische verlenging voor het komend jaar, lees facturatiedatum + 12 maanden.

Particuliere trajecten

Bij deelname aan de eerste sessie van het traject en zonder enige schriftelijke annulatie via e-mail binnen de 24u na deze sessie is een opzegging niet meer mogelijk.  In geval dat er gewerkt wordt met een gespreide betaling zullen de daarop volgende afgestemde betalingen verder gefactureerd worden, behoudens overmacht. In het laatste geval zal de particulier zich richten tot de dienstverlener om te bekijken wat mogelijk is. 

Indien de opdrachtgever zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade.

De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever. Zijn eveneens redenen tot onmiddellijk beëindigen van de diensten:

 • de opdrachtgever/expert vraagt bijkomende dienstverlening die onredelijk is in hoofde van de dienstverlener en dit gemotiveerd melden; 
 • de dienstverlener meent dat ze niet tot een goed eindresultaat zal komen en zal dit gemotiveerd toelichten;
 • de opdrachtgever/expert wijzigt zelf zaken aan de door de dienstverlener uitgevoerde diensten die leiden tot het niet goed verder uitvoeren van de dienstverlening door de dienstverlener; 
 • een onrespectvolle behandeling door de opdrachtgever van de dienstverlener;
 • een vertrouwensbreuk die in die mate zo ernstig is dat de dienstverlener de samenwerking niet meer kan verderzetten;
 • de opdrachtgever/expert berokkent schade aan de goede naam van KanGoe of Happy Assist;
 • de expert bezorgt meermaals niet de gevraagde communicatie aan KanGoe of Happy Assist waardoor laatstgenoemde(n) niet aan haar verplichtingen kan voldoen;
 • KanGoe of Happy Assist in een slecht daglicht plaatsen (zowel geschreven als verbaal); 
 • de opdrachtgever werkt met een concurrerend platform samen waardoor de samenwerking met de eerstgenoemde in het gedrang komt en de opdrachtgever er niet in slaagt om zich aan de afspraken te houden die zijn gemaakt met de dienstverlener. 

6.Wijziging overeenkomst

Indien de dienstverlener door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens /materialen, door foutieve opdracht en/of briefing of door een significante wijziging van werkvolume in de opdracht door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden worden toegevoegd aan de originele goedgekeurde offerte en opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener en zullen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

7.Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, in eender welk stadium van het proces, is hij verplicht het gehele bedrag dat de dienstverlener zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht te voldoen, behoudens de afwijkingen opgenomen in artikel 5 van onderhavige voorwaarden.

8.Ontbinding en beëindiging

Wanneer er sprake is van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de dienstverlener redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft de dienstverlener het recht om deze opdracht te be-eindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honora-rium voor de tot op dat moment verrichte arbeid, en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de dienstverle-ner redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft de dienstverlener, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding verschuldigd te zijn, in volgende gevallen: 

 • Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of
 • Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn.

Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:

 • de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten
 • het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;

Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij. 

Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de opdrachtgever. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

9.Overmacht

De opdrachtgever is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de dienstverlener opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door de dienstverlener niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Indien de dienstverlener bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de dienstverlener, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

10. Auteursrecht en eigendomsrechten

De dienstverlener draagt noch op volledige, noch op definitieve en exclusieve wijze het geheel van de patrimoniale auteursrechten over op alle werken gecreëerd of te creëren in het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever en dit vanaf het ogenblik dat deze rechten ontstaan, en dat op de meest volledige wijze, inclusief over elke mogelijke vorm en exploitatiewijze, voor heel de duur van het betrokken recht en voor de hele wereld.

Het “Werk” omvat onder meer alle enquêtes, plannen, tekeningen, verslagen, analyses, briefwisseling, ordening van gegevens, source codes, databanken, en allerhande plastische of audiovisuele creaties, rapporteringen, (deze opsomming is niet exhaustief) gecreëerd door de dienstverlener voor rekening van de opdrachtgever, welke ook de aard of de drager is van het Werk.

Het Werk omvat eveneens alle documenten met betrekking tot dit Werk, te weten documenten, projecten en studies die het eindonderzoek voorafgaan evenals de bijbehorende documenten (gebruiksaanwijzing, verklarende nota’s, enz. …). Zij moeten behandeld worden als vertrouwelijke Informatie.

De dienstverlener zal eveneens het recht hebben het Werk, geheel of gedeeltelijk, samen te vatten, er bepaalde ge-deelten uit te halen, het te vertalen, aan te passen en te wijzigen naar eigen behoefte, te herbenoemen.

Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, blijven deze rechten bij de dienstverlener.

De opdrachtgever vrijwaart de dienstverlener voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdracht-gever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.Auteursrechthebbende

De dienstverlener garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

12.Aansprakelijkheid

De dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de dienstverlener zijn middelenverbintenissen. 

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever voor zover die vereist is voor de dienstverlening. 

De dienstverlener is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in het geval de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de opdrachtgever niet alle knowhow en andere benodigde informatie meedeelt of bezorgt, ook confidentiële, die de dienstverlener nodig heeft voor de vervulling van zijn opdrachten.

De dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener of een aangestelde/uitvoerder.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

13.Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor de bewezen directe schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van aan de dienstverlener toekomende honorarium.

14.Verwerking persoonsgegevens

De dienstverlener kan in functie van  de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. 

De dienstverlener behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

De dienstverlener neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op die worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en eveneens om de opdrachtgever, betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening aangeboden door de dienstverlener. In het geval van het gebruik van het online betalingssysteem erkent de opdrachtgever dat de dienstverlener ook over zijn bankgegevens beschikt. 

15.Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en door middel van storting op een door de dienst-verlener aangewezen bankrekening en via het door de dienstverlener gebruikte online betalings-
systeem.

De dienstverlener heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de dienstverlener, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is de dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de dienstverlener voortvloeiende schade.

Facturen 10 werkdagen facturatiedatum betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling in schijven of gespreide betaling wordt een administratiekost van 10% op het totale bedrag aangerekend. 

Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan 10%. Eveneens is de opdrachtgever bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. 

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de opdrachtgever, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004. 

Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de opdrachtgever een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Betaling e-commerce:
Betalingen voor online-aankopen, gebeuren via een betaalknop op de webshop via de betaalprovider Mollie.
-Webinars en online trainingen: na ontvangst betaling onmiddellijke toegang tot maximum 24u. na betaling;
-Workshops, live trainingen, events en trajecten: oplevering is afhankelijk van de datum waarop ze starten. De betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bovenstaande activiteiten te gebeuren.
Eveneens worden volgende persoonsgegevens naast naam en voornaam ook adres en geboortedatum gevraagd.

Garantietermijn:
-voor webinars geldt geen garantietermijn;
-voor de online training of opleiding geldt een garantie van 48u. na aankoop om kosteloos te annuleren en het betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen de week teruggestort;
-live of online workshops, events, trainingen geldt een garantie om tot 2 weken voor de datum kosteloos te kunnen annuleren, na 2 weken wordt 50% van de kosten terugbetaald en is er geen terugbetaling meer mogelijk vanaf de 7de kalenderdag voor datum van aanvang van de workshops, events, en trainingen;
-voor particuliere trajecten en lidmaatschappen wordt verwezen naar artikel 5 van onderhavige voorwaarden.

16.Klachten – protest van factuur/online betaling

Elk protest dient per e-mail aan de dienstverlener te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de saldofactuur begint de termijn op de factuurdatum.

Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

17.Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

18.Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.

19.Geschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Op de uitgevoerde dienstverlening is enkel het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Prikkelend nieuws

Wil je ​op de hoogte blijven​ van de meest interessante blogs, de geplande events en de nieuwigheden? Ontvang op een niet te overprikkelende maandelijkse basis onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief